Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bejegyző végzés, kattintson ide!

 

11. HARCKOCSI HADOSZTÁLY BAJTÁRSI EGYESÜLET

 

ALAPSZABÁLYA

 

A 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület alapító tagjai a 2010. 03. 16. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát egyhangúan az alábbi tartalommal fogadták el:

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 

I.1.       Az Egyesület neve: 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület

 

I.2.       Az Egyesület székhelye: 2899 Naszály, Fenyves u. 22.

 

I.3.       Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére, de különösen Tata városára és a környező településekre, valamint a 11. harckocsi hadosztály egykori diszlokációs körzetére.

 

I.4.       Az Egyesület alapításának éve: 2010.

 

I.5.       Az Egyesület jogi személy, jogállása: közhasznú társadalmi szervezet.

 

A 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI:

 

II.1.     Az Egyesület céljai:

A 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület olyan társadalmi szervezet, mely elsődleges céljának és feladatának tekinti az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtését az aktív, a nyugállományú harckocsizó, valamint a 11. harckocsi hadosztály és jogutód katonai szervezeteiben szolgáló, szolgált hivatásos, szerződéses és sorkatonák számára. Az Egyesület tevékenységével hozzá kíván járulni a honvédelem társadalmi súlyának növeléséhez, a katonák elismertségének erősítéséhez, a közéletben vállalt feladatuk fokozásához. Kiemelten fontos célja az aktív, valamint nyugállományú katonák érdekvédelme, a harckocsizó hagyományok ápolása.

 

II.2.     Az Egyesület feladatai:

-  A katonai hagyományok ápolása, különös tekintettel a harckocsizó hagyományokra,

-  A katonák érdekvédelme, érdekképviselete,

-  Társadalmi szervezetként a honvédelmi tárcával együttműködve a honvédelem ügyének erősítése,

-  Rendszeres programok, az ünnepekről való megemlékezések szervezése, a nemzeti értékek ápolása, a rászorulók támogatása,

-  Az ifjúság hazafias-, honvédelmi nevelése, a honvéd hagyományok továbbadása,

-  Ismeretterjesztés, az egészséges életre nevelés,

-  A tagság kulturális elfoglaltságának szervezése, irányítása,

-  Kirándulások szervezése történelmi, valamint honvédelem szempontjából fontos területekre,

-  Együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, akik hasonló célok megvalósítását tűzték maguk elé,

-  Segíti más érdekképviseleti szervezetek működését, a szolidaritás, a bajtársiasság, a haladó katonai hagyományok ápolása jegyében, nyitott a velük való együttműködésre, közös fellépésre,

-  Kiemelt figyelmet fordít a nyugállományúakat érintő elgondolások, igények, elvárások, követelések összegyűjtésére, egyeztetésére, megvalósíthatóságuk vizsgálatára,

-  Katona özvegyek, idős katonák szociális képviselete, szociális gondoskodás, lakásukhoz kötött tagjaik rendszeres látogatása,

-  Katona sírok gondozása,

-  A katonai hagyományok felélesztése és ápolása, valamint a külföldi euró-atlanti tapasztalatok megismerése és adaptálása,

-  Meghatározott feltételek mellett jogi, gazdasági és egyéb támogatás nyújtása a tagoknak és másoknak,

-  A rendszeres önértékelés elvárása tagjaitól,

-  Ügyel az egyesület szakmai, kulturális és morális szempontjainak érvényesülésére, a végzett munka magas színvonalára,

-  Megismerteti a társadalommal az Egyesület valós értékét és jelentőségét,

-  Szakmai, érdekvédelmi és tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt,

-  Katonai dokumentumokat, képeket, ruhákat, eszközöket gyűjt és állít ki,

-  Szervezett társasági rendezvények (ünnepségek, bálok, baráti összejövetelek, gyűlések, stb.) megtartása,

-  Katonai hagyományokra épülő egyesületekkel, körökkel, klubokkal, és szakkörökkel folyamatos szakmai együttműködést végez,

-  Együttműködési lehetőséget teremt a honvédelem kérdéseiben az önkormányzatokkal, oktatási, tudományos és kulturális intézményekkel az érintett és érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetekkel,

-  Széleskörű nyilvánosságot biztosít a honvédelem általános és helyi kérdéseinek, segíti a honvédség és a lakosság közötti információcserét,

-  Elősegíti a hivatásos katonai pálya elismertségnek növelését,

-  Lehetőségeivel és eszközeivel hozzájárul a közelmúlt magyar hadtörténelmének hiteles bemutatásához.

 

III. AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE:

 

III.1.    Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:

 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység /26. § c/1./,

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása/26. § c/2./,

- tudományos tevékenység kutatás/26. § c/3./,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés/26. § c/4./,

- kulturális tevékenység/26. § c/5./,

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése/26. § c/11./,

- emberi és állampolgári jogok védelme/26. § c/12./.

 

 

IV. AZ EGYESÜLET ÉS A POLITIKA VISZONYA:

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

V. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE:

 

V.1.     A tagsági viszony keletkezése:

Az Egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.

Az Egyesület tagjainak felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesületnek csak 14-18 év közötti korlátozottan cselekvőképes, illetve 18. életévét betöltött természetes személy lehet a tagja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A tag felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal határoz. Az elnökség tagfelvételt megtagadó határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a tagfelvételt megtagadó határozat kézhezvételtől számított 30 napon belül.

 

V.2.     Az Egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

V.3.     Az egyesületnek 14. életévét be nem töltött cselekvőképtelen kiskorú nem lehet a tagja. Az egyesület tagja lehet viszont a 14-18. év közötti korlátozottan cselekvőképes személy. Ezen személyekre nézve a Ptk. 12. §-ában, a 12./A-D. §-ában, a 13. §-ában és a 13/A-B. §-ában előírt rendelkezéseket megfelelően figyelembe kell venni. Az egyesület kiskorú tagja csak életkorának megfelelő tisztségre választható. Az egyesület természetes személy tagja jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja.

V.4.     Tagsági viszony megszűnik:

-           ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik,

-           egyoldalú írásbeli nyilatkozat alapján történő kilépéssel, mely nyilatkozatot a kilépő tagnak az elnökség felé be kell jelenteni. A kilépés az elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos,

-           törléssel, ha a tag a lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólítás ellenére sem fizette be a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül,

Az elnökség törlést kimondó indokolt írásbeli határozatával szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

A Közgyűlés törlést kimondó indokolt írásbeli határozatot helybenhagyó határozatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel lehet megtámadni a (Komárom - Esztergom Megyei) bíróságnál.

-           a Közgyűlés által való kizárással, ha a tag az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével, az alapszabállyal, illetve az Egyesület érdekeivel össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, amellyel veszélyezteti az Egyesület jó hírét, vagy akit bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyek gyakorlásától eltiltott.

Az érintett tag a kizárás kérdésében nem szavazhat. A tagkizárás a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés tagkizárásról szóló indokolt írásbeli határozatát az érintett - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - a (Komárom-Esztergom Megyei) bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

-           a természetes személy tag halálával.

 

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

 

V.5.     Különleges tagsági viszonyok:

 

V.5.1.  Az egyesület pártoló tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei aki/amely az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló tagság az elnökség egyszerű szótöbbséggel meghozott határozata alapján annak pártoló tag általi írásbeli elfogadásával jön létre. A pártoló tagokról az Elnökség külön nyilvántartást vezet. Ha a pártoló tag magánszemély, jogait csak személyesen gyakorolhatja, kötelezettségeit csak személyesen teljesítheti. Ha a pártoló tag jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, jogait csak igazolt képviselője útján gyakorolhatja, és kötelességeit is így teljesítheti. A pártoló tagság megszűnik a természetes személy pártoló tag halálával, illetve a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, valamint a pártoló tagi cím Elnökség általi megvonásával. A pártoló tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag a vállalt támogatást nem nyújtja határidőben.

 

 

V.5.2.  Az elnökség az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választhatja minősített egyszerű szótöbbséggel azt a 18. életévét betöltött természetes személyt, aki kimagasló tevékenységével az egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítette elő és erkölcsi támogatásával, szakmai hozzáértésével továbbra is az egyesület rendelkezésére áll. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, kötelezettségeit csak személyesen teljesítheti. A tiszteletbeli tagokról az Egyesület Elnöksége külön nyilvántartást vezet. A tiszteletbeli tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

VI. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 

VI.1. A rendes tag jogai:

-  részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

-  jogosult igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit,

-  az Egyesületet érintő minden kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet,

-  a Közgyűlés határozatainak megvitatásában részt vehet, azok elfogadását szavazatával támogathatja, vagy ellenezheti,

-  választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.

 

VI.2. A rendes tag kötelezettségei:

-  köteles az Egyesület alapszabályának, szabályzatainak valamint a Közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok betartására,

-  köteles az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítésére,

-  köteles az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,

-  köteles az Egyesület elnökségének, illetve Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni,

-  köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni,

- köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.

 

VI.3. A pártoló tag jogai:

-  javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,

-  tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlés ülésein,

-  igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,

-  nem köteles tagdíjat fizetni.

 

 

VI.4. A pártoló tag kötelezettsége:

-  a pártoló tag vagyoni felajánlások teljesítésére köteles, vagy köteles az Egyesületet más módon támogatni.

 

VI.5. A tiszteletbeli tag jogai:

-  jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni,

-  javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,

-  tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlés ülésein,

-  igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,

-  nem köteles tagdíjat fizetni.

 

VI.6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

-  köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

VI.7. Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE:

 

Az Egyesület szervezete:

1.      Közgyűlés

2.   Elnökség

      - elnök,

- alelnök,

- titkár.

3.   Tiszteletbeli elnök

4.   Felügyelő Bizottság

5.   Állandó vagy eseti bizottságok

 

VII.1. A KÖZGYŰLÉS:

 

VII.1.1. A Közgyűlés ülésezése:

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, melyet az elnök vezet le. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha:

- a bíróság elrendeli,

- a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével az elnökségtől írásban kéri.

VII.2. AZ ELNÖKSÉG:

 

VII.2.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség.

 

VII.2.2. Az elnökség valamennyi tagja magyar állampolgár, és egyikük sincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, ennélfogva az 1989. évi II. törvény /Etv./ 8. § (1) bekezdés a./b./c./ pontjában előírt feltételeknek – az Európai Unió jogának megfelelés érdekében – a 29. § a./b. pontjában foglaltak alapján megfelelnek.

 

Az Egyesület elnöksége 3 tagból áll. Az elnökség mindhárom tagját, így az Egyesület elnökét, az alelnököt és a titkárt a Közgyűlés választja meg 5 éves határozott időtartamra, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagjai közül. Az Elnökség mindhárom tagja vezető tisztségviselő.

 

VIII. HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA, NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYOK:

 

A közgyűlés és az elnökség döntéseit tartalmazó nyilvántartásba, illetve az egyesület működésével kapcsolatos iratokba, éves beszámolóba, közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet – az Egyesület székhelyén, nyitvatartási időben az elnökkel történt előzetes időpont egyeztetés alapján - és arról a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

 

IX. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK:

 

IX.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és

-    magyar állampolgár,

-    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

-    a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

IX.2. Az Egyesület vezető szervének (közgyűlésének, elnökségének) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)

-          a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-                      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának, megfelelő cél szerinti juttatás.

 

X. A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS:

 

X.1. Az  Egyesület, mint közhasznú szervezet  köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

 

XI. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA:

 

XI.1. Az Egyesület, mint közhasznú jogállású társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

 

XII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE:

 

XII.1. Az Egyesületet az Elnök – Sass László - önállóan képviseli.

 

XIII. AZ EGYESÜLET FELETTI FELÜGYELET:

 

XIII.1. Az Egyesület, mint közhasznú jogállású társadalmi szervezet feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

XIII.2. Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.

 
XIV. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE:

 

XIV.1. Az Egyesület megszűnik, ha:

-           feloszlását a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel kimondja,

-           más Egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel kimondja,

-           a bíróság az alapszabálytól eltérő vagy egyéb jogellenes működésért az Egyesületet feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

 

XV.1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.